هدف از راه اندازی هلسی فراهم اوردن تسهیلاتی در راستای ارائه خدمات درمانی باکیفیت همزمان با مدیریت بحران کرونا و محدودیت های فردی می باشد تا سریع ترین خدمات به منظور صرفه جویی در زمان و انرژی ارائه گرددهمچنین با توجه به ترافیک های شهری و محدودیت های تردد در مواقع ضروری و نیاز افراد ناتوان و سالمند به مراکز درمانی،همیشه امکان جابه جایی وجود ندارد با حضور کادر درمان در محل، کمک شایانی به روند درمان و توان بخشی بیمار صورت می گیرد.


حامیان

 

;