نقش

نقش تمرين درمانی و حركات اصلاحی در پيشگيری و درمان

11 اردیبهشت 2 بازدید

نقش تمرين درمانی و حركات اصلاحی در پيشگيری و درمان ضايعات عضلانی و اسكلتی كودكان و نوجوانان
درضايعات عضلانی و اسکلتی معاينات و روشهای درمانی در جهت حفظ و بدست آوردن مکانيک مناسب بدن است. هدف برنامه هاي اصلاحی بويژه در مدارس بر شناسايی آموزش پيشگيري و بهبود ناهنجاريهاست. بايد ارزيابي و تشخيص بطور دقيق و تخصصي صورت بگيرد. اولين گام توجه به پوسچر فرد است. زيرا کليه اختلالات عضلاني و اسکلتي صرف نظر از علت اوليه علايم خود را بر پوسچر فرد بروز ميدهند. پوسچر خوب عبارتست از تعادل اسکلتي و عضلاني که ساختمانهاي نگهدارنده بدن را در مقابل ضايعه و تغيير شکل پيشرونده در هر حالتي که کار يا استراحت مي کنند حفاظت مي نمايد. در چنين حالتي عضلات بيشترين کارايي و ارگانهاي داخل شکم و قفسه سينه وضعيت مناسبي را دارا ميباشند. در هنگام ارزيابي پوسچر در حالت ايستاده از خط شاقولي به عنوان خط مرجع استفاده مي شود. به عنوان مثال در زير نقاطي از بدن که در پوسچر استاندارد و از نگاه طرفي خط مرجع از آنها ميگذرد ذکر شده است: کمي در قدام قوزک خارجي/ کمي در قدام محور زانو/ کمي در خلف محور مفصل هيپ/ تنه مهره هاي کمري/ مفصل شانه/ تنه بسياري از مهره هاي گردن/ مئاتوس خارجي شنوايي/ کمي در خلف راس درز کرونال. ارزيابي پوسچر از دو نگاه طرفي و خلفي مورد بررسي قرار ميگيرد. اصلي ترين عوامل بروز نا هنجاريهاي وضعيتي
●اختلالات زنتيکي و مادرزادي ازقبيلscoliosis ,torticollis,scheurmann ...
●فقر حرکتي که منجر به ضعف عضلات مي شود مانند کودکان آپارتماني و غير ورزشکار
● عادات نا مناسب در ايستادن. راه رفتن. نشستن. حمل اشيا مانند کيفهاي دبستاني
● پوشاک نا مناسب و تجهيزات غير استاندارد مانند نيمکتهاي مدارس بويزه در دوران رشد
● کمبود محرکات رشدي از قبيل نور. آب و هوا. تغذيه...
● وضعيتهاي رواني و شخصيتي افراد مانند افرادي که به علت خجالتي بودن سرشان دايما پايين است.
● افزايش وزن به عنوان عاملي که ميتواند در بسياري از بيماريها عامل تشديد کننده باشد مانند صافي کف پا
آثار رشد و تکامل بر پوسچر: همانطور که مشاهده و تشخيص اختلالات شديد در يک فرد در حال رشد اهميت دارد. دانستن عدم انطبا ق پوسچر بچه ها با پوسچر استاندارد بزرگسالان نيز مهم است. اين مساله علل متعددي دارد اما علت اوليه ان بيشتر بودن تحرک و انعطاف پذيري افراد در حال رشد نسبت به بالغين است. بسياري از انحرافات سيستم عضلاني و اسکلتي بچه ها در گروه انحرافات تکاملي قرار ميگيرد. اين انحرافات. در سنين تقريبا مشخصي رخ ميدهند و بدون در مانهاي اصلاحي بهبود يافته و کاملا از بين مي روند. آيا انحراف موجود در يک کودک در حال تبديل شدن به يک اختلال ثابت است يا خير بايد با مشاهدات مکرر صورت گيرد. يکسري اختلالات در سنين خاص طبيعي بوده و اگر پس از آن سنين مشاهده شود بايد بطور جدي تحت درمان زود هنگام قرار بگيرد و در غير اين صورت مشکلات فراواني در دوران بزرگسالي ايجاد خواهد کرد. پس از ارزيابيهاي دقيق برنامه تمرين درماني و حرکات اصلاحي براي کودک تنظيم ميگردد و مشخص ميشود چه عضلاتي دچار کوتاهي و يا دچار ضعف شده اند و پس از آن براي عضلات کوتاه شده تمرينات کششي خاص و براي عضلات ضعيف شده برنامه هاي تقويتي معين مي گردد و در طي اين مدت مشاهدات مکرر براي بررسي پيشرفت برنامه ها صورت مي گيرد.

null