مدیریت زخم و استومی
مراقبت از زخم‌هاي مزمن و حاد، در طول سالهاي اخير، تغييرات قابل توجهي پيدا كرده است. با در دسترس بودن امکانات درمانی پیشرفته و قرارگرفتن بیماران در مسیر صحیح درمان های نوین با توجه به کم‌شدن تعداد تعویض پانسمان‌های نوین نسبت به پانسمان‌های سنتی و سرعت بیشتر درمان و کاهش قابل توجه هزینه‌های درمان می‌توان خدمات موثرتری به بیماران ارائه داد.
شاخه‌های مدیریت زخم و استومی قابل ارائه در مرکز:
زخـم بســـــــــــتر
زخـم‌های دیابتیک
ســــــــوختگی‌‎هـا
زخم‌های عفــــونی‌
مراقبت از استومی